Gestió

  • Tarificació personalitzada d' Actes Mèdics o materials per a cada pacient segons Companyia i/o particular .
  • Control de la facturació (llistats actes mèdics o materials pendents de facturació,.).
  • Mòdul de seguiment pressupostari.
  • Productivitat per consulta / doctor / mútua.
  • Estadístiques de gestió vàries .


  • Gestió de compres (lents intraoculars,..)
  • Mòdul de gestió de cobraments: liquidacions per acte mèdic.Realització de tot tipus de filtres.
  • Tancaments de caixa per usuari.
  • Exportació de tot tipus d' informes a Excel / Word.
  • Exportació de la facturació a programa de contabilitat
 

  Dep. Comercial; 607287611; Dep. Técnic; 630018845; www.medisoftsystems.net; serin@serindesarrollo.com